Dit benchmarkrapport geeft weer hoe Metal B.V. zich verhoudt tot alle andere metalektro-bedrijven met 251 dienstverbanden of meer in Nederland. In de sector metalektro worden alle bedrijven meegenomen die zijn aangesloten bij A+O Metalektro. In het rapport wordt stilgestaan bij de thema’s:

 • Bedrijfsprofiel
 • Werkgelegenheid
 • Vacatures
 • In-, door- en uitstroom
 • Samenstelling
 • Vaardigheden
 • Scholing

Bedrijfsprofiel

Metal B.V. is gevestigd in landsdeel Noord. In dit landsdeel zijn 9,3 procent van de metalektro-bedrijven gevestigd. Bij Metal B.V. zijn 251 dienstverbanden of meer actief. Deze bedrijfsgroottecategorie vertegenwoordigt 15,5 procent van alle metalektro-bedrijven. De sector metalektro kan in 9 deelsectoren worden onderverdeeld. Metal B.V. valt binnen de deelsector Constructie.

Figuur 1: Verdeling van metalektro-bedrijven naar landsdeel en bedrijfsgrootte (bron: PME)

Aantal bedrijven - Tweede kwartaal 2022 - Regio's

Figuur 2: Verdeling van metalektro-bedrijven naar branche (bron: PME)

Werkgelegenheid

Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer waren op 1 januari 2022 91.010 dienstverbanden actief binnen de sector metalektro. Deze dienstverbanden waren samen goed voor 87.830 fte. Sinds 1 januari 2015 is het aantal dienstverbanden en fte jaarlijks gemiddeld met respectievelijk 4,0 en 4,0 procent gestegen.

Figuur 3: Ontwikkeling aantal dienstverbanden en fte bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: CBS-microbestanden)

Met 50,0 procent geeft de grootste groep bedrijven met 251 dienstverbanden of meer aan dat de werkgelegenheid in de maanden oktober t/m december 2019 is gestegen (+5% tot +14%). Uw bedrijf geeft aan dat de werkgelegenheid binnen het bedrijf in deze periode gelijk is gebleven (-4% tot +4%). Voor de maanden januari t/m maart 2020 verwachten de meeste bedrijven (66,7 procent) dat de werkgelegenheid ongeveer gelijk blijft (-4% tot +4%). Uw bedrijf verwacht eveneens dat de werkgelegenheid ongeveer gelijk blijft (-4% tot +4%).

Figuur 4: Ontwikkeling werkgelegenheid afgelopen 3 maanden (oktober t/m december 2019) en komende 3 maanden (januari t/m maart 2020) bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Vacatures

In de maanden oktober t/m december 2019 is het aantal vacatures bij Metal B.V. gelijk gebleven. De grootste groep bedrijven met 251 dienstverbanden of meer geeft aan dat het aantal vacatures is toegenomen. Metal B.V. verwacht voor de maanden januari t/m maart 2020 dat het aantal vacatures gelijk blijft. De meeste bedrijven met 251 dienstverbanden of meer verwachten net als Metal B.V. dat het aantal vacatures gelijk blijft.

Figuur 5: Ontwikkeling vacatures afgelopen 3 maanden (oktober t/m december 2019) en komende 3 maanden (januari t/m maart 2020 ) bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Metal B.V. geeft aan 3 nieuwe technische vacatures te hebben uitgezet in 2019, tegenover 7 niet-technische vacatures. Dit betekent dat 30 procent van de vacatures een technische vacature is. Het gemiddelde aandeel van in 2019 uitgezette technische vacatures onder de bedrijven met 251 dienstverbanden of meer bedraagt 66 procent.

Metal B.V. geeft aan dat technische vacatures gemiddeld 3 tot 5 maanden openstaan, terwijl niet-technische vacatures gemiddeld 1 tot 2 maanden openstaan. Voor bedrijven met 251 dienstverbanden of meer geldt dat de technische vacatures in de meeste gevallen 3 tot 5 maanden openstaan, terwijl dit voor de niet-technische vacatures 3 tot 5 maanden is.

Figuur 6: Gemiddelde duur openstaan technische en niet-technische vacatures bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Technische vacatures bij Metal B.V. ontstaan vooral door de volgende redenen:

 • Toename van de hoeveelheid werk
 • Personeel dat met (pre)pensioen gaat (bijvoorbeeld vanwege een zwaar beroep)
 • Personeel dat vrijwillig vertrekt
 • Één of meer werknemers zijn minder gaan werken
 • Één of meer werknemers zijn tijdelijk niet inzetbaar
 • Generatiepact (minder uren werken met volledig behoud van pensioen)

Figuur 7 toont redenen waarom huidige technische vacatures zijn ontstaan bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer en het aandeel bedrijven met 251 dienstverbanden of meer dat te maken heeft met de betreffende redenen.

Figuur 7: Redenen ontstaan huidige technische vacatures bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

In-, door- en uitstroom

In 2019 hebben bedrijven met 251 dienstverbanden of meer gemiddeld met procent van de nieuw aangenomen werknemers een vast dienstverband afgesloten. Dit percentage is het aandeel nieuwe werknemers met een vast dienstverband ten opzichte van het totale personeelsbestand, ongeacht het type dienstverband. Het aandeel werknemers dat in 2019 is aangenomen en een tijdelijk dienstverband heeft, ligt op procent en procent van de werknemers is dit jaar aangenomen met een flexibel dienstverband.

Figuur 8: Gemiddeld percentage van de in 2019 aangenomen werknemers naar type dienstverband, ten opzichte van het totale personeelsbestand, bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquete)

Van het technisch personeel dat werkzaam is bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer is 17 procent in 2019 gepromoveerd naar een hogere functie. Aan de andere kant heeft 2 procent van het technisch personeel bedrijven met 251 dienstverbanden of meer demotie gemaakt naar een lagere functie. Kijken we niet naar de verticale doorstroom (promotie/demotie) maar naar de horizontale doorstroom (andere functie op hetzelfde niveau), dan ligt dit percentage bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer op 5 procent.

In Figuur 8 is het type dienstverband van nieuw aangenomen werknemers in beeld gebracht bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer, Figuur 9 brengt het type dienstverband van in 2019 vertrokken werknemers weer. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer is zo’n 8 procent van de werknemers vertrokken, waarvan procentpunt een vast dienstverband had, procentpunt een tijdelijk dienstverband en procentpunt een flexibel dienstverband.

Figuur 9: Gemiddeld percentage van de in 2019 vertrokken werknemers naar type dienstverband, ten opzichte van het totale personeelsbestand, bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquete)

Samenstelling

De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer is 44,2 jaar. De gemiddelde leeftijd is in de afgelopen 5 jaar gestegen van 44,0 naar 44,4. Met 85,5% procent bestaat een ruime meerderheid van de werknemers uit mannen.

Figuur 10: Verdeling naar leeftijd en geslacht bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: CBS-microbestanden)

Vaardigheden

Metal B.V. heeft aangegeven dat omgaan met organisatorische en technische veranderingen de belangrijkste algemene vaardigheid van het technisch personeel is, met het oog op wat in 2020 van hen verwacht wordt. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer wordt omgaan met organisatorische en technische veranderingen het vaakst aangemerkt als belangrijkste algemene vaardigheid. Metal B.V. is neutraal over de stelling dat het technisch personeel goed omgaat met de veranderende vaardigheden. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer is het grootste gedeelte van de bedrijven het eens met deze stelling.

Figuur 11: Aandeel bedrijven met 251 dienstverbanden of meer dat aangeeft de betreffende mening te hebben over de stelling ‘Mijn technisch personeel gaat goed om met de veranderende algemene vaardigheden die in 2020 van het technisch personeel worden verwacht’. (bron: enquête)

Metal B.V. verwacht de volgende veranderingen van vaardigheden voor de technische functies:

 • Medewerkers in technische functies worden meer specialistisch in plaats van allround
 • Medewerkers in technische functies krijgen meer verantwoordelijkheid

Figuur 12 geeft aan hoeveel bedrijven met 251 dienstverbanden of meer een bepaalde verandering verwacht van vaardigheden voor technische functies.

Figuur 12: Aandeel bedrijven dat een bepaalde verandering verwacht van vaardigheden voor technische functies met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Scholing

Van de 6 genoemde terreinen op het gebied van cursussen en trainingen (zie Figuur 13) heeft het personeel van Metal B.V. er aan 3 deelgenomen in 2019. De top-3 van meest genoemde terreinen bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer zijn:

 • Vaktechnische vaardigheden
 • Veiligheid (QHSE)
 • Leidinggevende vaardigheden

Figuur 13: Aandeel bedrijven wiens technisch personeel heeft deelgenomen aan cursussen en trainingen op bepaalde terreinen in 2019 bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Binnen Metal B.V. werd het initiatief voor het volgen van cursussen en trainingen van het technische personeel doorgaans genomen door de direct leidinggevende. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer werd dit meestal gedaan door de leidinggevende en werknemer.

Figuur 14: Aandeel bedrijven waarbij het initiatief tot het volgen van cursussen en trainingen van het technisch personeel bij een bepaalde verantwoordelijke lag bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

De totale directe kosten (‘out of pocket’-kosten) voor cursussen en trainingen van het technisch personeel als percentage van de loonsom lagen bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer in 2019 op ongeveer procent. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer zijn per technische werknemer gemiddeld werkdagen besteed aan cursussen en trainingen in 2019.

Figuur 15: Gemiddelde kosten voor cursussen en trainingen van het technische personeel als percentage van de loonsom en gemiddeld aantal werkdagen besteed aan cursussen en trainingen in 2019 bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer

**Figuur kan niet getoond worden: Er zijn geen waarnemingen voor uw bedrijf**

In 2019 heeft procent van de werknemers met een vast dienstverband bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer minimaal één cursus of training gevolgd. Voor werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers met een flexibel dienstverband lag dit respectievelijk op en - procent.

Figuur 16: Gemiddeld percentage van de werknemers dat minimaal één cursus of training heeft gevolgd in 2019, uitgesplitst naar type dienstverband bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Metal B.V. geeft aan dat de volgende factoren de scholing van het technisch personeel in 2019 hebben belemmerd:

 • Vervangingsproblemen
 • Beschikbare cursussen sluiten onvoldoende aan op de behoefte van het bedrijf
 • Taalproblemen

Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer werden de volgende factoren als meest belemmerend ervaren:

 • Cursussen kosten veel tijd
 • Technisch personeel maakt scholingswensen niet kenbaar bij het management
 • Cursus sluit niet aan bij de dagelijkse praktijk van het bedrijf

Figuur 17: Aandeel bedrijven dat aangeeft dat de betreffende factoren de scholing van het technisch personeel in 2019 belemmerden bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Metal B.V. doet de volgende zaken om de betrokkenheid van technisch personeel bij hun eigen opleiding en ontwikkeling te stimuleren:

 • Ondersteuning om coachend leiding te geven
 • Extra inspanning van HR
 • In functioneringsgesprekken aandacht besteden aan opleiding en ontwikkeling
 • Aandacht besteden aan opleiding en ontwikkeling in het bedrijfsblad of intranet
 • Aanbieden van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • Stimuleren van eigen initiatief

Figuur 18: Aandeel bedrijven dat aangeeft de betreffende actie uit te voeren om de betrokkenheid van technisch personeel bij de eigen opleiding en ontwikkeling te stimuleren bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Van de 7 genoemde leervormen uit Figuur 19 voor het technisch personeel komen bij Metal B.V. op dit moment 6 leervormen voor. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer is klassikale training/cursus (intern of extern) [Tweede kwartaal 2022] de meest voorkomende leervorm.

Figuur 19: Aandeel bedrijven dat aangeeft de betreffende leervormen uit te voeren en hoe effectief ze zijn voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Metal B.V. heeft met 3 van de 11 mogelijke type partijen uit Figuur 20 samengewerkt op het gebied van opleiden in 2019. Bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer waren Mbo en Leveranciers de meest voorkomende partners waarmee werd samengewerkt op het gebied van opleiden.

Figuur 20: Aandeel bedrijven dat aangeeft in 2019 met de betreffende type partij te hebben samengewerkt op het gebied van opleiden bij bedrijven met 251 dienstverbanden of meer (bron: enquête)

Bronnen

De primaire bron van dit benchmarkrapport is de enquête van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro (meting januari 2020). Aan deze enquête hebben Metal B.V. en 192 andere bedrijven deelgenomen van de in totaal 1.325 bij A+O Metalektro aangesloten bedrijven. Dit betekent dat 14 procent van alle bedrijven die zijn aangesloten bij A+O Metalektro hebben deelgenomen. De enquête is gebruikt om inzicht te verkrijgen in de werkgelegenheid, vacatures, vaardigheden van het technisch personeel en scholing van het technisch personeel. De uitkomsten van de enquête zijn gewogen naar bedrijfsgrootte, vestigingsprovincie en subsector.

Naast de enquête zijn ook gegevens gepresenteerd die gebaseerd zijn op de CBS-microbestanden. Deze bestanden bevatten diversie registraties van onder andere de Belastingdienst (informatie over dienstverbanden), Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (persoonsgegevens werknemers) en DUO (gegevens over studenten en gediplomeerden). Deze bronbestanden zijn aanwezig bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS stelt deze onder strikte voorwaarden beschikbaar voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. De bestanden bevatten vertrouwelijke gegevens. Om deze reden zijn de databestanden alleen binnen een streng beveiligde omgeving van het CBS toegankelijk. De gegevens in het rapport zijn niet terug te leiden tot individuen en zijn altijd gebaseerd op ten minste 10 personen of bedrijven. Om deze reden is de informatie uit deze bron ook niet specifiek voor Metal B.V. in dit rapport opgenomen.